ليست كتب لاتين خريداري شده از نمايشگاه كتاب 98
 
  
رديف Title Author year موضوع توضيحات
1 Gordis Epidemiology Celentano   اپيدميولوژي چاپي
2 Maingots Abdominal Operations Zinner   اتاق عمل چاپي
3 Rockwood  and greens fractures in Adults      ارتوپدي چاپي 
4 Spinal Instrumentation: Challenges and Solutions Daniel H. Kim   ارتوپدي الكترونيكي
5 Atlas of Practical Neonatal & Pediatric Procedures  Pradeep, M.D. Jain 2013 اطفال الكترونيكي
6 Acute Stroke Management in the First 24 Hours: A Practical Guide for Clinicians Mokin 2018 اعصاب الكترونيكي
7 Adams and Victor's Principles of Neurology Ropper 2019 اعصاب چاپي،الكترونيكي
8 case files neurology Toy 2018 اعصاب الكترونيكي
9 continuous EEG monitoring: principles and practice Husain 2017 اعصاب الكترونيكي
10 Cranial neuroimaging and clinical neuroanatomy Atlas of MR Imaging and Computed tomography Lanfermann 2019 اعصاب الكترونيكي
11 Demyer's the neurologic examination: A programmed text Biller 2017 اعصاب الكترونيكي
12 Drugs in Neurology Nageshwaran 2017 اعصاب الكترونيكي
13 Snell's Clinical Neuroanatomy Splittgerber   اعصاب چاپي، الكترونيكي
14 Clinical Urodynamics in Childhood and Adolescence Mosiello 2018 اورولوژي الكترونيكي
15 Himan's Atlas of urologic surgery smith 2018 اورولوژي الكترونيكي
16 Nutrition therapy for urolithiasis Lowry 2018 اورولوژي الكترونيكي
17 Smith's General Urology McAninch 2018 اورولوژي چاپي
18 Ureteric Stenting Kulkarni 2017 اورولوژي الكترونيكي
19 Urodynamics: A Quick Pocket Guide Vignoli 2017 اورولوژي الكترونيكي
20
 
Recombinant Antibodies for Infectious Diseases Lim 2017 ايمنولوژي الكترونيكي
21 blaustion's pathology of the female genital tract kurman 2019 آزمايشگاه الكترونيكي
22 breast pathology babbs 2017 آزمايشگاه الكترونيكي
23 A Framework for Educating Health Professionals to Address the Social Determinants of Health National Academies of Sciences 2016 بهداشت الكترونيكي
24 A Practical Introduction to In-depth Interviewing grahame smith 2015 بهداشت الكترونيكي
25 A Systematic Review of Key Issues in Public Health stefania boccia 2016 بهداشت الكترونيكي
26 Allergy and Immunotoxicology in Occupational Health Otsuki 2017 بهداشت الكترونيكي
27 Cultural Competence in Health Education and Health Promotion Perez 2013 بهداشت الكترونيكي
28 Health Behavior: Theory, Research, and Practice karen glanz 2015 بهداشت الكترونيكي
29 Health communication : from theory to practice renata schiavo 2013 بهداشت الكترونيكي
30 Health promotion throught the life span carole edelman   بهداشت الكترونيكي
31 Industrial Hygiene: Improving Worker Health through an Operational Risk Approach Alston 2018 بهداشت الكترونيكي
32 Occupational Safety and Health     بهداشت الكترونيكي
33 Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology Halperin   بهداشت چاپي
34 Public Health Risk Assessment for Human Exposure to Chemicals Duah 2017 بهداشت الكترونيكي
35 Risk Management of Complex Inorganic Materials: A Practical Guide Verougstrate 2017 بهداشت الكترونيكي
36 Safety Culture and High-Risk Environments: A Leadership Perspective Calldwell 2018 بهداشت الكترونيكي
37 Safety, Reliability, Human Factors, and Human Error in Nuclear Power Plants     بهداشت الكترونيكي
38 Textbook of occupational medicine practice Koh 2017 بهداشت چاپي، الكترونيكي
39 Andrews Diseases of the Skin Clinicl Dermatology james 2020 بيماريهاي پوست چاپي
40
 
Absolute Obstetric Anesthesia Review Wasson 2019 بيهوشي الكترونيكي
41 Acute Respiratory Distress Syndrome Chiumello 2017 بيهوشي الكترونيكي
42 Adult Critical Care Medicine: A Clinical Casebook Larosa 2019 بيهوشي الكترونيكي
43 Advanced procedures for pain management Diwan 2018 بيهوشي الكترونيكي
44 Anaesthesia, Intensive Care and Perioperative Medicine A-Z     بيهوشي الكترونيكي
45 Anesthesia and Neurotoxicity Yuji Morimoto 2017 بيهوشي الكترونيكي
46 Anesthesia for Cesarean Section Capogna 2017 بيهوشي الكترونيكي
47 Anesthesia in High-Risk Patients Fellahi 2018 بيهوشي الكترونيكي
48 Anesthesiology : Clinical case reviews Linda S Aglio 2017 بيهوشي الكترونيكي
49 Anesthesiology: A practical approach Basavana G Goudra 2018 بيهوشي الكترونيكي
50 Anesthesiology: Clinical Case Reviews     بيهوشي الكترونيكي
51 Atlas of Ultrasound Guided procedures in Interventional pain management  Narouze 2018 بيهوشي الكترونيكي
52 Basic Sciences in Anesthesia Farag 2018 بيهوشي الكترونيكي
53 Case files Critical care Toy 2018 بيهوشي الكترونيكي
54 Chestnut's Obstetric Anesthesia: Principles and Practice  6ed  David Chestnut 2019 بيهوشي الكترونيكي
55 Critical care Secrets Parsons 2019 بيهوشي الكترونيكي
56 Data Interpretation in Anesthesia: A clinical Guide Tilak D Raj 2017 بيهوشي الكترونيكي
57 Geriatric Anesthesiology Reves 2018 بيهوشي الكترونيكي
58 Introduction to Bronchoscopy Ernst 2017 بيهوشي الكترونيكي
59 Kaplan's Cardiac Anesthesia" In cardiac and Noncardiac surgery  Kaplan 2017 بيهوشي الكترونيكي
60
Lecture notes: clinical Anaesthesia Gwinnutt 2017 بيهوشي الكترونيكي
61 Managing Chronic pain in an age of addiction Purvez 2018 بيهوشي الكترونيكي
62 Managing Complications in paediatric anesthesia Johr 2018 بيهوشي الكترونيكي
63 Manual of ICU Procedures 1st Edition Mohan Gurjar  2015 بيهوشي الكترونيكي
64 Manual of Neuroanesthesia: the essentials prabhakar 2017 بيهوشي الكترونيكي
65 Mechanical Ventilation in Critically Ill Cancer Patients Esquinas 2018 بيهوشي الكترونيكي
66 Mechanical Ventilation in the Critically Ill Obese Patient Esquinas 2018 بيهوشي الكترونيكي
67 Mechanical Ventilation/Ventricular Assist Devices marini 2018 بيهوشي الكترونيكي
68 Miller's Anesthesia Review Sdrales 2018 بيهوشي الكترونيكي
69 Moderate and Deep sedation in clinical practice Urman 2017 بيهوشي الكترونيكي
70 Monitoring tissue perfusion in shock: from physiology to the bedside Lima 2018 بيهوشي الكترونيكي
71 Out of operating room anesthesia Wang 2017 بيهوشي الكترونيكي
72 Pain management secrets ARGOFF 2018 بيهوشي الكترونيكي
73 Perioperative two dimensional transesophageal echocardiography: a practical handbook Vegas 2018 بيهوشي الكترونيكي
74 Pharmacology and physiology for anesthesia HEMMINGS 2019 بيهوشي چاپي، الكترونيكي
75 Postoperative care in thoracic surgery Senturk 2017 بيهوشي الكترونيكي
76 Principles and practice of pain medicine Warfield 2017 بيهوشي الكترونيكي
77 Principles and practice of pediatric anesthesia Dhayagude 2017 بيهوشي الكترونيكي
78 Rapid response systems/fluid resuscitation an issue of critical care clinics Devita 2018 بيهوشي الكترونيكي
79 Sepsis An Issue of Critical care clinics Singer 2018 بيهوشي الكترونيكي
80
The practical pain managemet handbook: the essential evidence based guide Fisher 2017 بيهوشي الكترونيكي
81 Youre wrong, Im right  Corey S. Scher 2017 بيهوشي الكترونيكي
82 Biochemistry     بيوشيمي الكترونيكي
83 Comprehensive Textbook Of Nursing Education Kaur 2017 پرستاري الكترونيكي
84 critical care handbook of the massachusetts general hopital , 6 e wiener kronish 2015 پرستاري الكترونيكي
85 Critical Care Nursing: Diagnosis and Management     پرستاري الكترونيكي
86 EKGs for the Nurse Practitioner and Physician Assistant Knechtel 2017 پرستاري الكترونيكي
87 Essentials for nursing practice Potler 2019 پرستاري چاپي، الكترونيكي
88 Family - focused nursing care Denham 2016 پرستاري الكترونيكي
89 Havard's Nursing Guide to Drugs Tiziani 2017 پرستاري الكترونيكي
90 Procedures for the Primary Care Provider Edmund   پرستاري الكترونيكي
91 Qualitative Research in Nursing and Healthcare Holloway 2016 پرستاري الكترونيكي
92 Teaching in Nursing and Role of the Educator Marilyn 2017 پرستاري الكترونيكي
93 The cles scale: an evaluation tool for health care education saarireoski 2018 پرستاري الكترونيكي
94 The New Nurse Educator: Mastering Academe hunt   پرستاري الكترونيكي
95 an occupational therapist s guide to home modification ainsworth 2019 توانبخشي الكترونيكي
96 Kielhofners research in ocuupational therapy Taylor 2017 توانبخشي الكترونيكي
97 Occupational therapy evidence in practice for mental health Long 2019 توانبخشي چاپي، الكترونيكي
98 pedrettis occupational therapy   2018 توانبخشي الكترونيكي
99 The History of Occupational Therapy FAOTA 2017 توانبخشي الكترونيكي
100
Treatment of cerebral palsy and motor delay Levitt 2018 توانبخشي الكترونيكي
101 willard and spackmans occupational theray Schell 2019 توانبخشي چاپي، الكترونيكي
102 Essentials of General Surgery and Surgical Specialties Lawrence 2018 جراحي چاپي
103 Schwartz's Principles of Surgery Brunicardi 2019 جراحي چاپي، الكترونيكي
104 51 Landmark Papers Every Spine Surgeon Should Know Vaccaro 2019 جراحي اعصاب الكترونيكي
105 Anatomical Basis of  Cranial Neurosurgery Seeger 2018 جراحي اعصاب الكترونيكي
106 AOSpine Masters Series Volume 10: Spinal Infections Rajasekaran 2018 جراحي اعصاب الكترونيكي
107 AOSpine Masters Series Volume 7: Spinal Cord Injury and Regeneration Fehlings 2017 جراحي اعصاب الكترونيكي
108 AOSpine Masters Series Volume 8: Back Pain Wang 2017 جراحي اعصاب الكترونيكي
109 AOSpine Masters Series Volume 9: Pediatric Spinal Deformities Kleuver 2017 جراحي اعصاب الكترونيكي
110 Benzel's Spine Surgery 2 vol Benzel 2017 جراحي اعصاب الكترونيكي
111 Biological Approaches to Spinal Disc Repair and Regeneration for Clinicians Hartl 2017 جراحي اعصاب الكترونيكي
112 Challenging Concepts in Neorosurgery: Cases with Expert Commentary Bhatia 2017 جراحي اعصاب الكترونيكي
113 Coagulation and Hematology in Neurological Surgery, an Issue of Neurosurgery Clinics of North America Nimjee 2018 جراحي اعصاب الكترونيكي
114 Manual of Peripheral Nerve Surgery Socolovsky 2018 جراحي اعصاب الكترونيكي
115 Migraine Surgery Guyuron 2018 جراحي اعصاب الكترونيكي
116 Modern Management of Spinal Deformities Dickson 2018 جراحي اعصاب الكترونيكي
117 Rhoton's Atlas of Head, Neck and Brain Celda 2018 جراحي اعصاب الكترونيكي
118 The Student's Guide to Social Neuroscience Ward 2017 جراحي اعصاب الكترونيكي
119 Essentials of Septorhinoplasty: Philosophy, Approaches, Techniques Behrbohm 2017 جراحي پلاستيك الكترونيكي
120
Mastering Advanced Rhinoplasty Wolfgang Gubisch 2018 جراحي پلاستيك الكترونيكي
121 Secondary Rhinoplasty by the Global Masters Rohrich 2017 جراحي پلاستيك الكترونيكي
122 Vaughan and Asbury's General Ophthalmology Augsburger 2018 چشم الكترونيكي
123 Bontrager's Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy Lampignano 2018 راديولوژي چاپي
124 Brant and Helms' Fundamentals of Diagnostic Radiology Jeffrey Klein 2018 راديولوژي چاپي
125 Breast Imaging: The Requisites Debra Ikeda  2016 راديولوژي الكترونيكي
126 computed tomography for technologists a comprehensive text Romans 2019 راديولوژي الكترونيكي
127 Computed tomography for technologists exam review  Romans 2018 راديولوژي الكترونيكي
128 CT at a Glance Seeram 2018 راديولوژي الكترونيكي
129 Diagnostic Imaging: Interventional Procedures Wible 2018 راديولوژي الكترونيكي
130 Diagnostic Ultrasound Rumack 2018 راديولوژي الكترونيكي
131 Merrill's Atlas of Radiographic Positioning and Procedures 3-Volume Set W Long 2019 راديولوژي چاپي، الكترونيكي
132 Multi-Energy CT the new frontier in imaging an Issue of Radiologic Clicics of North America Nicolaou 2018 راديولوژي الكترونيكي
133 Neonatal Cranial Ultrasonography  Meijler, Gerda, Steggerda, Sylke  2019 راديولوژي الكترونيكي
134 Preclinical MRI: Methods and protocols Luisa 2018 راديولوژي الكترونيكي
135 Radiographic Imaging Analysis MCQUILLEN 2019 راديولوژي الكترونيكي
136 Radiographic Imaging and Exposure FAUBER 2017 راديولوژي الكترونيكي
137 Radiographic pathology for Technologists Kowalczyk 2018 راديولوژي الكترونيكي
138 The Physics of Clinical MR Taught Through Image Runge 2018 راديولوژي الكترونيكي
139 The Requisites :Breast Imaging Ikeda    راديولوژي الكترونيكي
140
Becoming a clinical Psychologist: Everything You Need to Know Mayers 2018 روانپزشكي الكترونيكي
141 The Evolution of Psychopathology Shackelford 2017 روانپزشكي الكترونيكي
142 The Nature of Human Intelligence Sternberg 2018 روانپزشكي الكترونيكي
143 Obstetrics & Gynecology Morning Report: Beyond the Pearls     زنان و مامايي الكترونيكي
144 Advanced Health Assessment of Women, Fourth Edition: Clinical Skills and Procedures helen carcio 2018 زنان و مامايي الكترونيكي
145 berek & novaks gynecology berek 2019 زنان و مامايي چاپي
146 contraception : past , peresent and future Bhalerao 2017 زنان و مامايي الكترونيكي
147 Emergencies in obstetrice and gynaecology Arulkumaran 2017 زنان و مامايي الكترونيكي
148 Essentials of menopause managment Pal 2017 زنان و مامايي الكترونيكي
149 Midwifery emergencies at a glance Campbell 2018 زنان و مامايي الكترونيكي
150 Midwifery essentials Gray 2018 زنان و مامايي چاپي، الكترونيكي
151 Obestetrics triage and emergency care protocols  Angelini 2018 زنان و مامايي الكترونيكي
152 Prenatal and Postnatal Care: A Woman-Centered Approach JORDAN 2019 زنان و مامايي چاپي، الكترونيكي
153 DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology DeVita   ژنتيك چاپي
154 101 Cases in UK Paramedic Practice Schroth 2019 طب اورژانس الكترونيكي
155 50 Studies Everty Intensivist Should Know Bittner 2018 طب اورژانس الكترونيكي
156 A Beginner's Guide to Intensive Care A Handbook for Junior Doctors and Allied Professionals Arora  2018 طب اورژانس الكترونيكي
157 A Manual of Intensive Care Singh 2018 طب اورژانس الكترونيكي
158 Acute Medicine A Practical Guide to the Management of Medical Emergencies SPRIGINGS 2017 طب اورژانس الكترونيكي
159 Aemt advanced emergency care and transportation of the sick and injured  Surgeons 2019 طب اورژانس الكترونيكي
160
Annual update in intensive care and emergency medicine 2018 Jean-louis vincent 2018 طب اورژانس الكترونيكي
161 Case files emergency medicine Toy 2017 طب اورژانس الكترونيكي
162 Clinical manual of emergency pediatrics Gershel 2018 طب اورژانس الكترونيكي
163 Critical care emergency medicine Farcy 2017 طب اورژانس الكترونيكي
164 CURRENT Diagnosis and treatment emergency medicine Stone 2017 طب اورژانس چاپي، الكترونيكي
165 Damage control: advances in trauma resuscitation an issue of emergency medicine clinics of north america Hicks 2018 طب اورژانس الكترونيكي
166 Disaster nursing and emergency preparedness Veenema 2018 طب اورژانس الكترونيكي
167 Diversity and inclusion in quality patient care MARTIN 2019 طب اورژانس الكترونيكي
168 Ear, nose and throat emergencies an issue of emergency medicine clinics of north america Bontempo 2019 طب اورژانس الكترونيكي
169 EMS Vehicle Operator Safety Elling 2018 طب اورژانس الكترونيكي
170 Handbook of emergency management concepts: a step-by-step approach Madigan 2018 طب اورژانس الكترونيكي
171 Introduction to basic cardiac dysrhythmias ATWOOD 2018 طب اورژانس الكترونيكي
172 Rosen's emergency medicine Walls 2018 طب اورژانس الكترونيكي
173 Clinical Rounds in Endocrinology: Volume I - Adult Endocrinology   2017 غدد الكترونيكي
174 Obesity Management A Clinical Casebook Aronne, Louis J. 2019 غدد الكترونيكي
175 Thyroid and Parathyroid Diseases: A Case-Based Guide Özülker, Tamer, 2018 غدد الكترونيكي
176 Goldfrank's Toxicologic Emergencies Nelson 2019 فارماكولوژي چاپي، الكترونيكي
177 Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review   2019 فارماكولوژي الكترونيكي
178 cardiac electrophysiology: from cell to badside Zipes 2018 قلب الكترونيكي
179 cardiac rehabilitation manual Niebauer 2017 قلب الكترونيكي
180
catheter ablation of cardiac arrhytmias Huong 2019 قلب الكترونيكي
181 clinical cardiac pacing, defibrillation and resynchronization therapy Ellenbogen 2017 قلب الكترونيكي
182 ECGs made easy Aehlert 2018 قلب الكترونيكي
183 Echo made easy Atul luthra 2017 قلب الكترونيكي
184 Feigenbaum's echocardiacgraphy Armstrong 2018 قلب چاپي، الكترونيكي
185 Goldbereger's clinical electrocardiography: a simplified approach GOLDBERGER 2018 قلب الكترونيكي
186 Nelson textbook of pediatrics Kliegman   كودكان چاپي، الكترونيكي
187 Practical ENT Vikas Sinha 2017 گوش و حلق و بيني الكترونيكي
188 Rhinoplasty An Anatomical and Clinical Atlas  Daniel, Rollin K., Pálházi, Péter  2018 گوش و حلق و بيني چاپي، الكترونيكي 
189 The Neuro ICU book lee 2018 مراقبتهاي ويژه چاپي، الكترونيكي
190 Clinical Hematology Atlas   2017 هماتولوژي الكترونيكي
191 Color Atlas of Clinical Hematology: Molecular and Cellular Basis of Disease Hoffbrand 2019 هماتولوژي چاپي، الكترونيكي
192 Modern Blood Banking & Transfusion Practices  Harmening 2019 هماتولوژي الكترونيكي
193 Wintrobes clinical hematology Greer   هماتولوژي چاپي، الكترونيكي
194
Critical Care Sedation       الكترونيكي
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/15
تعداد بازدید:
844
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal